#Trải nghiệm thực tế Marketing - Sales của chúng tôi

Xây dựng hệ thống đo lường chiến dịch truyền thông, năng suất nhân sự

25/04/2021

1. Hệ thống đo lường chiến dịch truyền thông mức độ hiệu quả như thế nào?

Chiến thuật Marketing hiệu quả

 • Biểu đồ tiến độ hoàn thành OKR 90 ngày – 1 năm của dự án
 • Mục tiêu doanh thu hoạch định theo OKR của dự án, được Trưởng phòng Marketing cập nhật hàng tuần bao gồm:
  1. OKR công ty
  2. OKR phòng MKT – Sales
 • Bảng báo cáo doanh thu, chi phí, các chỉ số đo lường hiệu quả các kênh truyền thông, được Trưởng phòng Marketing cập nhật hàng tuần gửi Ban lãnh đạo
 • Bảng báo cáo doanh thu từng kênh, chi phí từng kênh truyền thông và vấn đề mong muốn phát sinh của khách hàng, được Trưởng phòng Marketing cập nhập hàng ngày gửi ban lãnh đạo.
 • Bảng cập nhập tự động hàng ngày Kết quả doanh thu theo mục tiêu OKR hoạch định

2. Hệ thống đo lường năng suất nhân sự trong phòng ban

Hệ thống đo lường

 • Bảng theo dõi tiến độ công việc từng nhân sự trong phòng MKT được nhân sự nhập liệu báo cáo dữ liệu hàng ngày
 • OKR cá nhân hoạch định theo mục tiêu doanh thu OKR của công ty và phòng Marketing, được nhân sự cập nhập tiến độ kết quả hàng tuần để nhìn nhận được kết quả và tiến hành điều chỉnh sau mỗi tuần
 • Bảng báo cáo doanh thu, chi phí, các chỉ số đo lường hiệu quả các kênh truyền thông, nhân sự cập nhập các kênh truyền thông mình phụ trách hàng ngày để ban lãnh đạo nắm được kết quả
 • Bảng báo cáo doanh thu từng kênh, chi phí từng kênh truyền thông, nhân sự cập nhập các kênh truyền thông mình phụ trách hàng ngày để ban lãnh đạo nắm được kết quả.
 • Bảng báo cáo tổng hợp Traffic Light cá nhân, phòng MKT tự động cập nhập hàng ngày, tuần, tháng, quý bao gồm: tiến độ công việc, điểm review có mặt những buổi họp, điểm đào tạo chuyên sâu, điểm đào tạo văn hóa teamwork và bảng xếp hạng nhân sự kèm giải pháp đến từ phòng điều phối để giúp nhân sự tăng điểm Traffic Light cá nhân.

 

Trên đây là hệ thống đo lường mức độ hiệu quả chiến dịch truyền thông, năng suất nhân sự của dịch vụ MKT Pro được Giám đốc Marketing và Giám đốc Vận hành dự án thiết lập tự đồng để cập nhập vấn đề, doanh thu, chi phí hàng ngày, hàng tuần giúp ban lãnh đạo nắm rõ được tiến độ dự.

Về trang chủ